Zapora ghostwriting

Redakcja “Nowej Geopolityki”, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadziła zaporę ghostwriting.

Ghostwriting jest zjawiskiem polegającym na niewskazaniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie artykułu, była jej rzeczywistym autorem lub też współautorem. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

Zjawisko określane jako guest authorship (honorary authorship), polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej. Wykryte nieprawidłowości będą przez redakcję “Przeglądu Geopolitycznego” dokumentowane i demaskowane m.in. poprzez powiadomienie instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych, czasopism itd.

Zapora obejmuje m.in. takie elementy jak: recenzja wewnątrzredakcyjna wszystkich manuskryptów przysłanych do publikacji, skanowanie wszystkich manuskryptów programami przeciwdziałającymi plagiatom czy dwie niezależne anonimowe recenzje zewnętrzne.

Redakcja “Nowej Geopolityki” zwraca się z prośbą do autorów o uczciwą praktykę ujawniania faktycznego wkładu innych osób w powstanie artykułu (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji).

Powrót na górę